۱۶۵۰ کیلومتر اجتناب کرده اند محورهای مواصلاتی ایلام


نورالله دلکه مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی ایلام صبح در لحظه در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام، تصدیق شد: سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۲ کیلومتر نیوجرسی در محورهای مواصلاتی استان نصب شد. ارتقای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده کشی {انجام شده} است. بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری ۱۷۴ چراغ چشمک زن، نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی ۲.۵ کیلومتر هندریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۷۳۶۰۰۰ متر مربع حریم شخصی.

وی اظهار داشت: در امتحان شده هستیم به همان اندازه عوامل حادثه خیز را همراه خود اقدامات امنیت زودبازده ایمن سازی کنیم.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی ایلام اظهار داشت: راه های ارتباطی این استانداری {به دلیل} برگزاری حج عتبه عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم ترین کنفرانس اربعین اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر اهمیت راه های داخل استانداری را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای ویژه ای تحمیل می تنبل. مورد برای بار زمینی

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید