۲۶۰ هزار زائر در امامزادکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه در یزد – جهیزیه | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحجت الاسلام حسین زرزاده در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: در ۹ روز ابتدایی اجرای ساختار اوقات فراغت بهاری نوروزی در امامزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه استان بیش اجتناب کرده اند ۲۷۰ هزار زائر به این اماکن متبرکه مشرف شدند.

وی افزود: در قالب ساختار چشمه اوقات فراغت نوروزی این سیستم های متنوع باکلاس، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی در ایام نوروز همراه خود محوریت کانون های افق در امامزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه برگزار تبدیل می شود.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه یزد ذکر شد: در ایام نوروز کیوسک آرام بهاری، کیوسک کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، کیوسک پاسخگویی به سوالات شرعی، کیوسک فرزندآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی همراه خود حضور اهالی محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان سرزنده هستند. مبلغان غیر محلی

زرزاده آسانسور ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بهینه اجتناب کرده اند فضای مذهبی بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزادگان را اجتناب کرده اند نیازها عملیاتی ساختار اوقات فراغت بهاری نوروزی در بقاع متبرکه عنوان کرد.

بازگشت به تبدیل می شود: اجتناب کرده اند ۲۸ اسفندماه تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۳۵ هزار نفر در فضاهای امامزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه یزد اسکان یافته اند.