۳۴ هزار دانشجوی زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد در کنکور دکتری ۱۴۰۱ / فردا فینال مهلت است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلیرضا کریمیان مشاور رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل روابط نهایی گروه سنجش آموزش ملت در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر افزود: نتایج اولین کنکور دکتری.

وی افزود: انواع موضوع در کنکور دکتری «دکترا» (نیمه هدفمند) ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق پایگاه {اطلاع رسانی} گروه سنجش تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان مجاز شدند. برای انواع موضوع به همان اندازه یکشنبه ۲۷ فروردین جایگزین دارید. کاربرد موضوع به همان اندازه ۵۰ موضوع کد.

مشاور رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل روابط نهایی گروه سنجش آموزش ملت بازگشت به شد: تاکنون ۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ نفر در آزمون درگاه فاصله دکتری (نیمه هدفمند) در سال ۱۴۰۱ کمیسر بخش انواع کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان مجاز به انواع موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان به انواع موضوع دانشکده آزاد اسلامی اجباری است به موقعیت یابی دانشکده آزاد به نشانی www.azmoon.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به آگهی های مربوطه کدام ممکن است درج تبدیل می شود اقدام کنند. . در موقعیت یابی دانشکده

به گزارش مهر، آزمون درگاه فاصله دکتری (نیمه فشرده) سال ۱۴۰۱ همراه خود حضور ۱۸۶ هزار داوطلب در روز جمعه ۶ اسفندماه ۹۳ برگزار شد. اجتناب کرده اند ۱۸۶ هزار داوطلب دکتری، ۱۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ نفر مجاز به انواع موضوع شدند.

اسامی داوطلبان همراه خود حد نصاب نمایندگی در مرحله دوم (مصاحبه، تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی گروه سنجش چاپ شده احتمالاً وجود خواهد داشت.

سرانجام ۲۴۲۵۴ نفر در مقطع دکتری تخصصی پذیرفته شدند.