۳۹ تجهیزات استخراج پول نقد دیجیتال در احساس اختراع شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، محمود بدشکی ذکر شد: ماموران انتظامی شهرستان احساس در پی اکتسابی خبری مبنی بر حضور انواع تجهیزات استخراج فارکس دیجیتال با بیرون مجوز در شهرک تجاری به بازرسی موضوع پرداختند.

وی افزود: {در این} اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تایید موضوع، ماموران همراه خود توافق قضایی در بازرسی اجتناب کرده اند این کارگاه انواع ۳۹ تجهیزات اطفاء قاچاق فارکس دیجیتال کدام ممکن است {در این} محل نگهداری می شد، اختراع کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان احساس همراه خود دقیق اینکه متخصصان خوب ارزش ریالی این تجهیزات ها را ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ذکر شد: {در این} اتصال خوب مظنون دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

ختم نامه / ۳۳۸۸ / ب
این را برای صفحه اول هدایت دهید