۵ شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل است
کلیه مراکز دولتی و اداری و بخش اداری موسسات و سازمانهای وابسته به موسسات دولتی و خصوصی به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، بانکها و مراکزی که موظف به ادامه فعالیت در روزهای تعطیل رسمی می باشند. شهرهای منطقه سیستان تعطیل اعلام شد.