۵ مقامات قصد دارد سهم تامین پولی ساخت اجتناب کرده اند بورس را افزایش دهد


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۶ ماه اجتناب کرده اند تشکیل مقامات سیزدهم، کارکنان مالی مقامات سند دگردیسی مقامات از ما در بخش های مختلف را برای ایجاد این سیستم بهبود مالی ملت حاضر کرد.

یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است {در این} سند دگردیسی مقامات به آن است پرداخته شده، بحث حمایت اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اجتناب کرده اند طریق بازار سرمایه است، اجتناب کرده اند جمله موضوعی کدام ممکن است در سال های فعلی بازار سرمایه را همراه خود مشکل انتقادی مواجه کرده است، بحث افزایش سهم فاینانس دسترس در بازار سرمایه. بازار سرمایه در سیستم اقتصادی ساخت {بوده است}.

* سهم مولد اندک دسترس در بازار سرمایه

به همین دلیل نمایندگی‌های فعلی در بورس باید بتوانند اجتناب کرده اند این بازار تامین پولی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین سرمایه در ورود به کنند به همان اندازه بازار سرمایه هم برای سهامداران ارزشمند است باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بنگاه‌های تولیدی بتوانند اجتناب کرده اند بورس تامین پولی کنند.

در سال‌های فعلی {به دلیل} پوشش‌های غلط مقامات در پوشش‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر بورس به بومی در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی اوراق قرضه دولتی همراه خود بودجه جاری، نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهامداران دقیق نتوانستند به نیازها شخصی انگشت یابند.

با این حال مقامات سیزدهم رویکرد شخصی را در تامین پولی نمایندگی های بورسی در بورس اصلاح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام بازگشت.

در ماه های فعلی مقامات همراه خود اجرای این پوشش جستجو در تعمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تعادل دسترس در بازار بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی بازار بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اوراق بدهی به یکی اجتناب کرده اند راهکارهای مقامات برای جبران کسری بودجه تغییر شده است.

* پیش نویس قوانین بودجه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ۳۰ درصدی دارایی ها پولی مقامات اجتناب کرده اند محل اوراق بدهی

تعیین مقدار بودجه سال ۱۴۰۱ مقامات حاکی اجتناب کرده اند کاهش تمایل مقامات سیزدهم به تخلیه اوراق بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر تامین بودجه اجتناب کرده اند سایر دارایی ها درآمدی به طور قابل توجهی مالیات است. در لایحه قوانین بودجه ۱۴۰۱ کل ملت، علیرغم کاهش ۳۰ درصدی نسبت به قوانین بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۰ نسبت اجتناب کرده اند بودجه کلی مقامات در سال بلند مدت همراه خود واگذاری دارایی های پولی تامین تبدیل می شود. تخلیه اوراق قرضه حدود ۲۹ نسبت اجتناب کرده اند نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ دارایی های پولی، واگذاری نمایندگی های دولتی ۲۴ نسبت، استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها صندوق بهبود سراسری، ۴۶ نسبت تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها درآمدی حاصل اجتناب کرده اند نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ دارایی را مؤسسات پولی نمایند.

به طور گسترده در پیش نویس قوانین، دارایی ها برآورد شده اجتناب کرده اند محل بدهی ۸۸۰ هزار میلیارد ریال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است مبالغ پیش سوراخ بینی شده اجتناب کرده اند این محل برای نمایندگی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن تعهدات زودتر ۱۱۴۰ هزار میلیارد ریال اندیشه در مورد شود. {خواهد بود}.

* تکنیک های مقامات برای تامین پولی ساخت اجتناب کرده اند بورس

اقتصاددانان علت بی نظیر زیرین بودن موقعیت بورس در تامین پولی ساخت را ناکارآمدی استراتژی تامین پولی بازار سرمایه می دانند کدام ممکن است بنگاه ها در آن حرکت می کنند.

مقامات برای بدست آوردن به این هدف راهبردهای مشخصی را اجرا کرده است کدام ممکن است بر ایده بازرسی های {انجام شده} در سند، راهکارهای مقامات به رئوس مطالب زیر است:

۱- تحمیل بازار ویژه برای در دسترس بودن اوراق بدهی به خریداران نهادی همراه خود تسهیل استراتژی تخلیه اوراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت مبانی مورد نیاز.

۲- محدوده بستر بازار برای تخلیه اوراق بدهی.

۳- محدوده ضامن برای تخلیه اوراق بهادار دارای برچسب برای پذیره نویسی شخصی برای خریداران نهادی کدام ممکن است دارای رتبه اعتباری نیستند.

۴- شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی در الگو بازرسی تقاضا های افزایش سرمایه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای مجوزهای بلندمدت برای تخلیه تدریجی اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرمایه نمایندگی ها.

۵- تسهیل تامین پولی اجتناب کرده اند بورس همراه خود اقداماتی شبیه تسهیل ورود نمایندگی ها به بورس، امکان در دسترس بودن اولین سهام همراه خود کالا سهام جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن استراتژی افزایش سرمایه شبیه افزایش سرمایه اجتناب کرده اند طریق قیمت کردن. سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انکار حق اولویت؛

به همین دلیل در صورت پایان دادن راهکارهای مقامات کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اجرا شد، امیدواریم بازار سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار بدهی را تعمیق بخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق نمایندگی های بورسی بتوانند برای تامین پولی محصولات شخصی بازاریابی کنند. .

اگر نمایندگی ها دسترس در بازار سرمایه به این تعیین کنید حمایت شوند باید پیش بینی انبساط مالی ۸ درصدی را در ملت داشته باشیم، این مد حمایت اجتناب کرده اند ساخت با بیرون بار پولی بر دوش مقامات، ممکن است مشکلات بخش ساخت را رفع تنبل.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید