۵۰ نسبت نیروهای جنوب پرس شهروند هستند/ بدهی کارکنان جنوب پرس صفر شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند عسلویه، سخا الاسدی صبح همین الان در دیدار همراه خود اصحاب رسانه استان بوشهر به رویداد سالروز بازدید تاریخی مقام معظم مدیریت به عسلویه گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران. همراه خود نبرد روانی سعی در آرم دادن بی ارزشی شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای انقلاب اسلامی را دارند.

مدیرعامل گروه قلمرو ویژه قدرت پارس جنوبی تایید کرد: در مصوبات بازدید مقام معظم مدیریت به عسلویه ماموریت های مختلفی به خوب ارزش ۲۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص وضعیت کارکنان فوتبال پارس جنوبی جم ذکر شد: کارکنان پارس جنوبی جم همراه خود ۱۷ میلیارد تومان بدهی در انتهای جدول قرار دارد با این حال اکنون این کارکنان تولید دیگری بدهکار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم به این کارکنان برسیم. درجه بعدی لیگ برتر همراه خود پشتیبانی حاضر شده است.”

اسدی همراه خود ردیابی به اینکه درو کردن روزانه بنزین اجتناب کرده اند میدان مشترک پارس جنوبی ۷۰۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: تاکنون مجموع ساخت مجتمع پارس جنوبی به بیش اجتناب کرده اند ۲ هزار میلیارد مترمکعب بنزین غنی به خوب ارزش ۳۶۰ دلار رسیده است. بیلیون.

مدیرعامل گروه قلمرو ویژه قدرت پارس جنوبی همراه خود دقیق اینکه ۸۱۵ میلیارد دلار شهرت در صنعت نفت شد، ذکر شد: در وسط تحریم ۵۰ میلیارد دلار در پارس جنوبی شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در زمینه بکارگیری نیروهای عمرانی امسال ساده ۲۵۴ نفر اجتناب کرده اند شهرستان عسلویه فریب دادن کردیم، ذکر شد: استفاده اجتناب کرده اند عبارت محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربومی خطا است چرا کدام ممکن است {همه ما} ایرانی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراد ایران هستیم. سرزمین این سرزمین است، با این حال علیرغم آن قوانین آرزو می کنیم به همان اندازه ۵۰ نسبت اجتناب کرده اند نیروهای پارس جنوبی اجتناب کرده اند بین نیروهای خودی محدوده شوند کدام ممکن است این کار تکمیل شد.

سرپرست قلمرو ویژه قدرت پارس جنوبی ذکر شد: کم آبی یکی اجتناب کرده اند مشکلات مهم استان بوشهر است کدام ممکن است {در این} راستا همراه خود آسانسور جامعه های مختلف آبرسانی همراه خود اجرای ماموریت های مختلف سعی در تعمیر این ضرر داریم.

سخا اسدی تصریح کرد: های مختلفی در زمینه های مختلف {انجام شده} است با این حال به توضیحات مختلف حتی پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۱۰ سال برخی اجتناب کرده اند ماموریت ها به استفاده از نرسیده است با این حال قطعا برای تعمیر این نواقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواقص امتحان شده خواهیم کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید