۶ کاری کدام ممکن است اشخاص حقیقی "همراه خود اعتقاد به نفس کم" دراینستاگرام می کنند!
گروهی اجتناب کرده اند محققین رفتار وب مبتنی بر، رفتار حدود ۲ هزار جوان در آمریکا را مورد تبصره قرار داد.