۸۵ سهم تصادفات در ایلام سرعت غیرمجاز {بوده است} – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری شامگاه شنبه در ترکیبی خبرنگاران گفت: رانندگان در فینال روز سفر نوروزی اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را رعایت کردند به همان اندازه سفری ایمن داشته باشند.

وی یکپارچه داد: {در این} مدت تمامی محورهای مواصلاتی استانداری همراه خود حضور میدانی رصد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور نیروی کار های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راهور را همراه خود اهتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه بالا در تمامی محورهای راهنمایی بافت کرد.

معاون توافق امور عمرانی استاندار ایلام بازگشت به شد: حضور نیروی کار های پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات هایی کدام ممکن است خودروهای شخصی را در اختیار پلیس راهور قرار می دادند، در اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن موقعیت داشتند.

رئیس ستاد سفرهای نوروزی استان ایلام افزود: در در زمان حال اجتناب کرده اند همه افراد استان می خواهیم همراه خود شخصیت مهربان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ریختن زباله در شخصیت خودداری کنند.

معاون توافق امور عمرانی استاندار ایلام یکپارچه داد: در قالب نوروزی همراه خود استقرار نیروی کار های پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بین تجهیزات های مرتبط همراه خود ستاد سفرهای نوروزی تمام امتحان شده شخصی را برای استقرار نیروی کار های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی به کار گرفتیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمامی نیروی کار ها در امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های بار مستقر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همکاری آنها همراه خود آنها احترام می کنم.