Se | یک شناگر در یک معدن دریایی در اوکراین منفجر شد
با وجود هشدارهایی مبنی بر احتمال انفجار مین در سواحل اودسا، مردی در دریا شنا کرد و در مقابل چشمان خانواده و دوستانش منفجر شد. این مرد پس از انفجار به ساحل پرتاب شد. به دلیل تهاجم روسیه در این مناطق مین گذاری شده و شنا در این آب ها ممنوع است.