ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را طی می کنیم و یاد می گیریم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنیم که باعث رشد ، ثبات و حمایت شود.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا بتوانید از وسواس غذایی و رژیم غذایی رها شوید ، وزن متعادل خود را حفظ کرده و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.